570 427 606 sklep@status-drzwi.pl

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO status-drzwi.pl

z 24.10.2017

 

I Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo

wolnych od pracy.

1.2. Formularz zamówienia – znajdujący się w Sklepie Internetowym interaktywny formularz

pod nazwą „Dane do zamówienia” umożliwiający wysłanie zamówienia.

1.3. Gwarant - podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia

gwarancyjnego.

1.4. Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w

wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna

posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3)

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje

zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5. Kodeks Cywilny –  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. u. Nr. 16 poz. 93 ze zm.).

1.6. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności

prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

1.7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w

ramach sklepu internetowego status-drzwi.pl.

1.8. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.status-

drzwi.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

1.9. Towar konsumpcyjny / produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma

stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiędzy Holz Master sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu

internetowego Sklepu.

1.11. Usługa elektroniczna - usługa za pośrednictwem Serwisu Internetowego świadczona

przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną.


1.12. Usługobiorca - korzystający z usługi elektronicznej konsument/osoba fizyczna

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez

przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność

do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827).

1.14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

1.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia

Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


II Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego

dostępnego pod www.status-drzwi.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod www.status-drzwi.pl, prowadzony jest przez Holz

Master sp. z o.o. 05-800 Pruszków, Aleje Jerozolimskie 475 NIP: 534 251 96 24,

Zarejestrowany KRS: 0000615480, Regon: 364336092

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach

sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu

internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach

Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez

system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań

technicznych.


2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie

uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do

Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Holz Master sp. z o.o. zastrzega sobie

możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób,

które ukończyły wiek 18 lat.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.status-drzwi.pl

oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Treść strony internetowej www.status-drzwi.pl i jej wszystkich podstron, a w

szczególności zamieszczone ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach

odnoszące się do opisów, parametrów technicznych i użytkowych oraz cen, stanowią

zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający

oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie internetowej

Sklepu oraz jego podstronach były wolne od uchybień i błędów. Sklep zastrzega sobie prawo

zmiany asortymentu, cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz

niezrealizowania zamówienia z przyczyn od Sklepu niezależnych.

2.10. Znajdująca się na stronach Sklepu www.status-drzwi.pl oferta nie jest stanem

magazynowym firmy.

2.11. Wszystkie ceny podane na stronie www.status-drzwi.pl są w złotych polskich. Ceny nie

zawierają jednak kosztów dostawy, montażu i innych kosztów (jeżeli takie wystąpią), które

podawane są w procesie składania zamówienia, przed jego ostatecznym zaakceptowaniem

do realizacji.

2.12. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez

Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie

Internetowym, które mogą zostać wprowadzone w odniesieniu do poszczególnych

Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia pod warunkiem, że od czasu złożenia

zamówienia do czasu wpłaty zaliczki nie upłynie więcej niż 5 dni kalendarzowych. W

przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo skorygowania wartości zamówienia do

aktualnie uwidocznionych na stronie Sklepu cen Produktów. Sklep zastrzega sobie również

prawo do skorygowania wartości zamówienia w przypadku wyboru paczki jako rodzaju

przesyłki przy zakupie ościeżnic. Klientowi, który nie akceptuje nowej wartości zamówienia

przysługuje prawo odstąpienia od umowy.


III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Holz Master sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu

Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów


Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta

Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie wypełniania formularza zamówień w Sklepie Internetowym dane

niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające

prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób

trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Holz Master sp. z o.o. za

zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami

korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Holz Master sp. z o.o..

3.2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby

nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa

osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla

Holz Master sp. z o.o.,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy

wejść na stronę internetową www.status-drzwi.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne

czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje

dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wysłać” – Klient

ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym

celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami na

stronie.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest zapoznanie i dokonanie akceptacji treści

Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie

przycisku „Wysłać”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Holz Master

sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatyczną wiadomość e-mail z numerem

zamówienia i podsumowaniem zamówionych produktów.

4.8. Po otrzymaniu automatycznej wiadomości e-mail klient otrzymuje kolejną wiadomość e-

mail od Sprzedawcy zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia

wraz ze wszystkimi związanymi z jego realizacją kosztami, oświadczeniem Sprzedawcy o

otrzymaniu zamówienia, warunkami realizacji zamówienia oraz numerem konta i kwotą,

której wpłata uruchamia realizację zamówienia.

4.9. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z podsumowaniem końcowym od Sprzedającego

Klient zobowiązany jest odesłać wiadomość e-mail z potwierdzeniem wszystkich danych

zawartych w zamówieniu. W przypadku braku takiej wiadomości wpłata zaliczki oznacza

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia wraz ze wszystkimi związanymi z

jego realizacją kosztami oraz warunkami realizacji zamówienia.

4.10. Klient akceptuje, że po zawarciu umowy sprzedaży i wpisaniu danych do faktury w

formularzu zamówienia nie ma możliwości dokonania zmian odnośnie danych Kupującego.

4.11. Z chwilą wpłaty przez Klienta wskazanej przez Sprzedawcę kwoty, zamówienie zostaje

wdrożone do realizacji oraz zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem i

Sprzedawcą. Klient akceptuje, że po zawarciu umowy sprzedaży i wpisaniu danych do faktury

w formularzu zamówienia nie ma możliwości dokonania zmian odnośnie danych Kupującego.

Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu.

4.12. Składając zamówienie Klient wyraża również zgodę na przechowywanie i przetwarzanie

przez Sprzedającego jego danych osobowych w celach o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 3

Ustawy o ochronie danych osobowych (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art.

23 ust. 1 pkt. 5 w związku art. 23 ust. 4 pkt. 1 i 2 tej ustawy jeśli jest to niezbędne dla


wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedającego (marketing bezpośredni

własnych towarów lub dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności

gospodarczej).

4.13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


V Dostawa

5.1. Klient może wybrać 3 sposoby odbioru towaru:

a) odbiór osobisty - w magazynie Sprzedającego pod adresem: Pruszków 05-800, Al.

.Jerozolimskie 475, w dni robocze w wyznaczonych godzinach. Dokonując odbioru

Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności pracownika, czy odbierany towar

odpowiada złożonemu zamówieniu oraz czy nie ma widocznych wad w postaci

uszkodzeń mechanicznych. Klient, który zaniecha opisanych wyżej obowiązków

przyjmuje ryzyko zakupu uszkodzonych towarów i nabywa towar w takim stanie, w

jakim go odebrał. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy

zażądać od Sprzedawcy sporządzenia protokołu rozbieżności.

b) dostawa do miejsca wskazanego na zamówieniu - koszt dostawy określony jest w

wiadomości e-mailowej po złożeniu zamówienia. Potwierdzenie prawidłowości

wyliczenia kosztu dostawy przesyłamy mailowo wraz z potwierdzeniem

zamówienia oraz terminem jego realizacji. Wpłata zaliczki, bądź należności za

zamówienie oznacza zaakceptowanie warunków realizacji. Termin realizacji

zamówienia należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Dostawa zamówionych towarów odbywa się tylko w dni robocze. Koszt dostawy

obejmuje wyłącznie dostarczenie towaru do wskazanego przez Klienta miejsca

oraz jego wyładunek przed pojazd jakim dostarczono towar. Sklep nie ponosi

odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie

spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez

Klienta. Wyłącza się również odpowiedzialność sklepu status-drzwi.pl z tytułu

niedotrzymania terminu realizacji dostawy w przypadku stwierdzenia przez Klienta

podczas odbioru dostarczonego towaru uszkodzeń mechanicznych powstałych w

czasie transportu. Należy bezwzględnie sprawdzić w obecności

przewoźnika/kuriera, czy przesyłka jest zgodna ze złożonym zamówieniem, a także

czy opakowania fabryczne dostarczonych towarów jak i same towary są w stanie

nienaruszonym. Każde uszkodzenie opakowania fabrycznego musi zostać wpisane

w protokół szkody lub na list przewozowy z zaznaczeniem "uszkodzone

opakowanie fabryczne". W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem

wyspecjalizowanego przewoźnika nabywca stwierdzający powstanie szkody

transportowej jest obowiązany wykonać akty staranności wymagane przepisami

ustawy z dnia 15-tego listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (dz. U. 1995 r., Nr

119, poz. 686 z późn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w

szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu

przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Klient, który zaniecha opisanych


wcześniej obowiązków przyjmuje ryzyko zakupu uszkodzonych towarów i nabywa

towar w takim stanie w jakim go odebrał. Protokół spisany przy odbiorze przesyłki,

w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania roszczeń ubezpieczeniowych, co do

ilości lub uszkodzeń mechanicznych. Prosimy również o wykonanie dokumentacji

fotograficznej zapakowanej palety w miejscach uszkodzenia opakowań oraz

uszkodzonych towarów.

c) dostawa do miejsca wskazanego na zamówieniu w dniu montażu - koszt montażu

określony jest w wiadomości e-mailowej po złożeniu zamówienia. Dostawa w tym

przypadku jest darmowa. Potwierdzenie prawidłowości wyliczenia kosztu montażu

przesyłamy mailowo wraz z potwierdzeniem zamówienia oraz terminem jego

realizacji po wykonaniu pomiaru przez montażystów. Wykonanie pomiaru

następuję po umówieniu odpowiedniego terminu z klientem. Wpłata zaliczki

następuje po wykonaniu pomiaru i kontakcie e-mailowym bądź telefonicznym z

Klientem w celu ustalenia ostatecznych kosztów i określenia terminu realizacji.

Wpłata pierwszej należności za zamówienie (zaliczki 40%) oznacza zaakceptowanie

warunków realizacji. Termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia uznania

rachunku bankowego Sprzedawcy bądź daty płatności zaliczki gotówką w

Magazynie Producenta. Montaż zamówionych towarów odbywa się tylko w dni

robocze. Koszt montażu obejmuje (poza montażem) dostarczenie towaru do

wskazanego przez Klienta miejsca oraz jego wyładunek do miejsca montażu. Sklep

nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w

terminie realizacji spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem montażu

podanym przez Klienta. Należy bezwzględnie sprawdzić w obecności montażysty

jakość towaru pod względem ilościowym i jakościowym (podpisanie dokumentu

WZ) oraz podpisać protokół odbioru usługi po zakończonych pracach

montażystów.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, po stwierdzeniu przez

montażystów podczas pomiaru nieprawidłowości związanych z poprawnym,

odpowiednim wykonaniem montażu (np. otwór muru niedostosowany do

wymogów producenta). W takim przypadku klient zostanie poinformowany

telefonicznie bądź e-mailowo o zaistniałej sytuacji.


5.2. We wszystkich trzech przypadkach protokół rozbieżności (odbioru) stanowi podstawę do

złożenia reklamacji z tytułu wad zamówionego towaru ujawnionych w trakcie jego

odbioru/dostawy. Reklamację z tego tytułu należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc

od daty odbioru/dostawy towaru.


VI Ceny i metody płatności

6.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez

Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie

Internetowym, które mogą zostać wprowadzone w odniesieniu do poszczególnych

Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia pod warunkiem, że od czasu złożenia

zamówienia do czasu wpłaty zaliczki nie upłynie więcej niż 5 dni kalendarzowych. W


przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo skorygowania wartości zamówienia do

aktualnie uwidocznionych na stronie Sklepu cen Produktów. Sklep zastrzega sobie również

prawo do skorygowania wartości zamówienia w przypadku wyboru paczki jako rodzaju

przesyłki przy zakupie ościeżnic. Klientowi, który nie akceptuje nowej wartości zamówienia

przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

6.2. Formy płatności:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego –

 1 etap - zaliczka 40%: Z chwilą wpłaty przez Klienta 40% zaliczki (40% wartości

zamówienia) zamówienie zostaje wdrożone do realizacji oraz zostaje zawarta

Umowa Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą.

 2 etap - dopłata: wpływ dopłaty (wartość zamówienia pomniejszona o kwotę

zaliczki) na konto Sprzedającego uruchamia zapakowanie/zarezerwowanie

zamówionego uprzednio towaru i mailowe bądź telefoniczne powiadomienie

Klienta o gotowości do wydania zamówienia (wysyłka/odbiór

osobisty/montaż).

 Nr rachunku bankowego Sprzedającego:

PKO Bank Polski 18 1020 1097 0000 7602 0291 1410

b) płatność gotówką podczas osobistego odbioru towaru w magazynie

Sprzedającego.

 1 etap - zaliczka 40%: Z chwilą dokonania przez Klienta płatności gotówką (w

magazynie Sprzedającego - Pruszków 05-800, Al. Jerozolimskie 475) 40% zaliczki

(40% wartości zamówienia) zamówienie zostaje wdrożone do realizacji oraz

zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą

 2 etap - dopłata: Z chwilą dokonania przez Klienta płatności gotówką (w

magazynie Sprzedającego - Pruszków 05-800, Al. Jerozolimskie 475) dopłaty

(wartość zamówienia pomniejszona o kwotę zaliczki) uruchamiana zostaje

możliwość odebrania zamówionego uprzednio towaru, po wcześniejszym

mailowym bądź telefonicznym powiadomieniu Klienta o gotowości do wydania

zamówienia


6.3. Wybór formy płatności nie zwalnia Kupującego od zapłaty 40% kwoty wartości

zamówienia w przypadku towarów nie znajdujących się na stanie magazynowym sklepu.

6.4. Faktury VAT wystawiane są na prośbę Kupującego, po uprzednim wypełnieniu

wszystkich rubryk formularza zamówienia oraz wpisaniu w rubryce „komentarz” do

zamówienia - Faktura VAT oraz dane do faktury VAT.


VII Prawo odstąpienia od umowy


7.1. W sklepie internetowym status-drzwi.pl występują wyjątki od prawa odstąpienia od

umowy zawartej na odległość. W myśl art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014

r. prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Oznacza to, że Towary wyprodukowane według indywidualnych zaleceń Klienta, służące

zaspokojeniu jego własnych potrzeb i preferencji, a w szczególności okna, bramy,

parapety, ogrodzenia, drzwi, ościeżnice i opaski maskujące nie podlegają zwrotowi, a

dotyczące ich zamówienia anulowaniu. Regulacja ta dotyczy również końcówek serii

oferowanych przez Sprzedającego po preferencyjnych cenach, a Klient przed dokonaniem

zakupu został poinformowany przez Sprzedającego o braku możliwości odstąpienia od

umowy. 

7.2. W innych przypadkach Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni

kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy

wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym

osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tej rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Holz Master Sp. z

o.o. Al. Jerozolimskie 475, 05-800 Wrocław, pisemnie lub mailowo na adres: biuro@status-

drzwi.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia

(pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza

odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Informację należy wysłać z

zachowaniem określonego ustawowo terminu.

7.4. W ciągu kolejnych 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od Umowy konsument

zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru do magazynu Sklepu. Koszt odesłania

towaru pokrywa konsument. Celem uniknięcia możliwych szkód transportowych, Konsument

zobowiązany jest do starannego opakowania i zabezpieczenia zwracanego Sprzedającemu

towaru, niezależnie od fabrycznego opakowania, najlepiej w takiej formie w jakiej przesyłka

została mu dostarczona np. paleta drewniana - panel czy tekturowa tuba - listwy.

7.5. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub braków ilościowych

zwracanego towaru Sprzedającemu przysługuje prawo obciążenia Klienta z tego tytułu

dodatkowymi kosztami.

7.6. Konsumentowi zostanie zwrócona wartość towaru, a w przypadku dokonania zakupu z

opcją dostawa, koszty związane z najtańszym spośród zawartych w ofercie sklepu sposobów

dostarczenia towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w

którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od

niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów

płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient

dobrowolnie zaakceptuje inne rozwiązanie. Istnieje możliwość wstrzymania się ze zwrotem

płatności do czasu otrzymania rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

7.7. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:


a) prosimy odesłać je na adres naszego magazynu : Al. Jerozolimskie 475 05-800

Pruszków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym

poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest

zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

b) będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

c) odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z

niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że Klient ma prawo ocenić i przetestować

towar w taki sposób w jaki jest to możliwe w sklepie stacjonarnym tzn.

sprawdzić jego kompletność, czy w oparciu o etykietę na opakowaniu sprawdzić

zgodność parametrów technicznych i koloru z zapewnieniami Sprzedawcy, ale

nie może przystąpić do użytkowania. W takim bowiem przypadku odstępując od

Umowy zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem

wartości towaru.


7.8. Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

Holz Master sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 475

05-800 Pruszków

e-mail: biuro@status-drzwi.pl

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu

następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


VIII Gwarancja i rękojmia oraz reklamacja

8.1. Wygląd dostarczonego towaru może nieznacznie odbiegać od wyglądu przedstawionego

na zdjęciach umieszczonych w Sklepie, w szczególności dotyczy to koloru towarów.


Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie, wynikające z

subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Sklepie, bądź będące skutkiem

indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.

8.2. Sprzedający odpowiada wyłącznie za ceny i opisy towarów umieszczone na stronach

jego Sklepu. Ceny i opisy na stronach innych podmiotów np. Ceneo.pl, wymagają

każdorazowo weryfikacji z aktualną treścią strony internetowej Sprzedającego.

8.3. Sprzedający ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez

dwa lata od wydania towaru. Reklamację z tytułu rękojmi należy złożyć w ciągu roku od dnia

zauważenia wady.

8.4. Prawo do złożenia reklamacji z rękojmi przysługuje jeżeli towar ma wadę, czyli jest

niezgodny z umową. Reklamacje należy składać na adres mailowy sklepu: biuro@status-

drzwi.pl

8.5. Konsument może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez

nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy, obniżenia ceny lub o ile wada jest istotna

odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń. Naprawa albo wymiana muszą

być możliwe i nie wymagać nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów

uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej

niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta

inny sposób zadośćuczynienia. W przypadku gdy wybrana przez Konsumenta nieodpłatna

naprawa lub wymiana towaru na nowy nie będą możliwe, Sklep zwróci Klientowi należność

uiszczoną za towar na rachunek bankowy, z którego otrzymał wpłatę lub wskazany przez

Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Warunkiem zwrotu należności w pełnej kwocie jest

uznanie przez Sprzedającego reklamacji, zwrot reklamowanego towaru w stanie

niezawierającym innych uszkodzeń/wad poza reklamowanymi.

8.6. Przy składaniu reklamacji zalecamy przekazać wszystkie informacje niezbędne do

szybkiego rozpatrzenia reklamacji. Pomocnym jest podanie w opisie reklamacji jak najwięcej

informacji dotyczących przedmiotu reklamacji oraz czasu, miejsca i okoliczności stwierdzenia

reklamowanych nieprawidłowości, a także dostarczenie materiału zdjęciowego całościowo je

ilustrującego. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji.

8.7. Sprzedający rozpatrzy reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

pod warunkiem otrzymania pełnych informacji w tym zakresie, a gdyby to nie było możliwe,

do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.8. Celem usprawnienia rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o

wykonanie i przesłanie pocztą elektroniczną zdjęć wad/uszkodzeń reklamowanego towaru.

8.9. W przypadku towarów nabywanych przez Klientów w ramach prowadzonej przez nich

działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

8.10. Holz Master Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent odpowiada za wady w

ramach udzielonej gwarancji na sprzedany towar na warunkach oraz przez okres wskazany w

Karcie Gwarancyjnej. Jeżeli Karta Gwarancyjna przewiduje taką możliwość, Klient może


zgłosić swoje roszczenia w ramach udzielonej gwarancji bezpośrednio w Autoryzowanym

Serwisie, którego adres znajduje się w Karcie Gwarancyjnej.

8.11. Holz Master Sp. z o.o. jako Sklep Internetowy status-drzwi.pl dostarcza towary wolne

od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art.

22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez

tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie,

lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: biuro@status-drzwi.pl.

Gdy jest to niezbędne do oceny niezgodności zakupionego towaru z umową lub jest to

wymóg producenta towaru, należy dostarczyć reklamowany towar do magazynu Sklepu: 05-

800 Pruszków, Al. Jerozolimskie 475. Właściciel e-sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia

każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w

tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Holz Master Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego

działania e-sklepu , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i

zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone

przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić telefonicznie pracowników e-sklepu o

wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu

Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać

pisemnie na adres: Holz Master Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 475, 05-800 Pruszków lub

mailowo pod adres: biuro@status-drzwi.pl.

9.3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji,

rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-Sklepu.

Właściciel e-Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni,

a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja

zostanie rozpatrzona.


X Postanowienia końcowe

10.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany obowiązują

od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia przyjęte do realizacji

przed datą wprowadzenia zmian zostaną zrealizowane na podstawie wcześniej

obowiązujących uregulowań.


10.2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe

postanowienia Regulaminu lub zawartej na jego podstawie umowy pozostają w mocy

10.3. W przypadkach spornych strony umowy będą dążyły do polubownego rozwiązywania

sporów, prawem właściwym jest prawo polskie w tym w szczególności regulacje prawne

odnoszące się do zakresu i przedmiotu działalności Sklepu zawarte w Kodeksie Cywilnym

oraz Ustawie o sprzedaży konsumenckiej

10.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Holz Master sp. z o.o. a

Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje

poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu

postępowania cywilnego.

10.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Holz Master sp. z o.o. a

Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu

Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Holz Master sp. z

o.o.

10.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne

właściwe przepisy prawa polskiego.